Pravila privatnosti - informacija o obradi osobnih podataka

OPĆENITO

Očna optika Oculus, kao voditelj obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke građana (ispitanika).

Odgovorni smo za adekvatnu zaštitu osobnih podataka te se u tom smislu pridržavamo svih propisa o obradi, zaštiti povjerljivosti, postupanju s osobnim podacima i čuvanju istih. Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ovim putem Vas informiramo o Vašim pravima koja imate kao ispitanici temeljem čl. 13. do 22. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kako bi bili upoznati o svrhama radi kojih upotrebljavamo Vaše osobne podatke, pravnoj osnovi za obradu, razdobljima pohrane i dr., a osobito o Vašim pravima koja imate kao ispitanik u vezi s obradom osobnih podataka.
Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je OČNA OPTIKA OCULUS obrt za optičke usluge i trgovinu, Osijek, Stjepana Radića 36, OIB: 75693638154.

Elektronička pošta: info@optika-oculus.hr

Predstavnik voditelja obrade: Dalibor Mršić


Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo u svrhu obavljanja predmeta poslovanja za koje smo registrirani u obrtnom registru, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju djelatnosti našeg poslovanja.

Na koje načine prikupljamo osobne podatke

Osobni podaci se prikupljaju:
- pri ugovaranju pojedinih usluga i kupoprodaje roba, u poslovnicama ili putem internetske trgovine
- kod odgovaranja na upite poslane putem elektroničke pošte
- u postupku natječaja za popunjavanje radnih mjesta

Pravna osnova za obradu podataka

Vaše podatke obrađujemo zakonito, samo i u mjeri ako je:
-obrada nužna za izvršavanje ugovora za obavljanje poslova iz našeg predmeta poslovanja ili drugih ugovora (npr. Ugovora o radu) u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. ishođenja ponude korištenjem sustava internetske trgovine);
-obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza trgovačkog društva OČNE OPTIKE OCULUS, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje predmet našeg poslovanja;
-ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
-obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
-obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi i temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Primatelji ili kategorije primatelja

Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše osobne podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo financija-Porezna uprava.
Svi primatelji Vaših podataka poštuju odgovarajuće tehničke i zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.
Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza, kada je zakonom propisana obveza slanja takvih podataka.
Osobne podatke ne prenosimo u treće zemlje (izvan Europske unije).

Način na koji prikupljamo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika. U iznimnim situacijama osobne podatke prikupljamo od trećih osoba, ukoliko za to postoji pravna osnova. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran i o izvoru osobnih podataka te kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ.
Ukoliko odbijete dati pojedine osobne podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora ili poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, odnosno podatke koji su nužni za poštovanje naših pravnih obveza, nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne ili zakonske obveze.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko smo zakonski obvezni čuvati određene podatke, odnosno koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su obrađivani. Podatke pohranjujemo dok traje naša zakonska obveza ili ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. U slučaju pokretanja i vođenja sudskog ili drugog postupka, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka takvog postupka. Također, ako podnesete pritužbu ili prigovor na obavljeni posao/uslugu ili obradu osobnih podataka, Vaše ćemo podatke čuvati do dovršetka postupka po pritužbi/prigovoru, sve u skladu s važećim propisima.
Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole pohranjujemo dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju, a najkasnije do opoziva privole.

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo tražiti i dobiti od voditelja obrade podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama obrade, primateljima ili kategorijama primatelja podataka te predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni (ili kriteriju za određivanje tog razdoblja).
Nadalje, ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih osobnih podataka, pravo na brisanje podataka (osim ako imamo pravnu obvezu čuvati određene podatke), pravo na ograničenje obrade podataka (osim ako imamo pravnu obvezu čuvati određene podatke), pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade (ako je tehnički moguće), pravo na uskratu privole te pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.
U okviru internetske trgovine ispitaniku je u svakom trenutku omogućen samostalni uvid u sve njegove osobne podatke kojima raspolažemo u sustavu internetske trgovine te putem sustava može podnijeti zahtjev za dopunu, ispravak ili brisanje njegovih osobnih podataka.

Kontakt voditelja obrade podataka

Vaša prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva ili pritužbe predstavniku voditelja obrade.

Kontakt predstavnika voditelja obrade podataka: Dalibor Mršić, info@optika-oculus.hr

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
e-mail: azop@azop.hr

Registracija novog računa

Već imate račun?
Prijavite se Ili Resetirajte zaporku